تخت دیالیز مدل DZ1

تخت فول اتومات دیالیز

تخت فول اتومات دیالیز

سیستم 4 شکن و دارای ترندلن برگ

دیدگاه خود را بیان کنید